Nieuws

Uitnodiging

Geachte leden,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering te houden op woensdag 13 maart 2019 in het clubgebouw van

PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

Aanvang 20.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

 1 Opening*

 2 Mededelingen

    A Afmeldingen

    B Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 maart 2018

 3 Jaarverslag van de secretaris

 4 Financieel verslag 2018

    A Toelichting door de penningmeester

    B Verslag kascommissie

    C Goedkeuring door de ledenvergadering

    D Begroting 2019

 5 Benoeming reserve lid kascommissie 2019

    Aftredend is het huidige commissielid de heer Huib Lagendijk aangezien hij 2 jaar lid is

    van de kascommissie.

    Als gevolg hiervan dient een reserve lid gekozen te worden.

    De heren Aad Benschop en Wil Vollebregt vormen de kascommissie voor 2019.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 13 maart 2019 (vervolg 1)

 

6 Bestuursverkiezing

    Conform het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend de secretaris, Gé van der Ploeg, 

    de 2e voorzitter, Kees van den Bos, en een commissaris, vacant.      

    Gé van der Ploeg heeft zich niet herkiesbaar gesteld en Kees van den Bos wel.

    (tegen) Kandidaten kunnen zich tot vóór aanvang van de vergadering aanmelden bij de

    secretaris.

7 Pauze

    Tijdens de pauze heeft u de gelegenheid om uw contributie te betalen aan

    de penningmeester.

 8  AVG Privacy wet

 9 Bestuursvoorstel

    Het bestuur stelt het volgende voor:

    Dit jaar bestaat onze fondclub 20 jaar en wij willen op de 20e prijs van elke vlucht de

    winnaar hiervan een koffiebon schenken van de winnaar van de 2e prijs op elke vlucht.

    Enige tijd geleden is besloten dat een lid per seizoen maximaal 1 koffiebon geeft, met

    andere woorden, als de 2e prijswinnaar in het seizoen ook nog een vlucht wint of een ander

    kampioenschap wint waaraan een koffiebon gekoppeld is dan wordt

    automatisch de 3e prijswinnaar van die eerdere vlucht de schenker. En ook voor die

    prijswinnaar geldt dezelfde regel. Dus aan het eind van het seizoen als de

    kampioenschappen bekend zijn weet de prijswinnaar van wie hij een koffiebon heeft

    gewonnen. Om het nog ingewikkelder te maken: 1 lid kan maximaal 1 koffiebon winnen.

10 Rondvraag

11 Sluiting

Tot slot delen wij u mede er alle vertrouwen in te hebben dat u aanwezig zult zijn op deze vergadering, ook uw belangstelling, mening en stem telt!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de fondclub “ De Glazen Stad “,

 

Gé van der Ploeg,

Secretaris

 

* Indien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is zal, conform

   Artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, de vergadering onmiddellijk worden gesloten en wordt

   een kwartier later (aanvang 20.15 uur) een tweede algemene vergadering uitgeroepen met

   behandeling van bovenstaande agenda.

 

p.s. Een half uur voor de vergadering liggen het jaarverslag van de secretaris, het financieel    

      verslag 2018 incl. de toelichting hierop en de begroting 2019 ter inzage.

Routebeschrijving:

 

Vanuit richting Rotterdam: A20 en bij Westerlee N 213 tot aan de afslag Poeldijk, linksaf richting Monster, na 150 meter rotonde ¾ nemen en aan het eind van deze straat bevindt zich het clublokaal.

 

Vanuit richting Den Haag: de N 211 nemen richting Poeldijk tot aan de afslag Poeldijk, rechtsaf richting Monster en na 150 meter rotonde ¾ nemen en in de 1e bocht naar rechts bevindt zich links het clublokaal.

'; ?>