Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

 

Honselersdijk, 4 maart 2023

 

Geachte leden,

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering te houden op dinsdag 21 maart 2023 in het clubgebouw van

PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

Aanvang 20.00 uur.

 

De agenda luidt als volgt:

 

 1.  Opening*

 

 1.  Mededelingen
 1.  Afmeldingen
 2.  Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 maart 2022

 

 1.  Jaarverslag 2022 van de secretaris

 

 1.  Financieel verslag 2022
 1.  Toelichting door de penningmeester
 2.  Verslag kascommissie (Aad Zwinkels en Corine Boekestein)
 3.  Goedkeuring door de ledenvergadering
 4.  Begroting 2023

 

 1.  Benoeming kascommissie 2023

    Aftredend is het huidige commissielid Aad Zwinkels

.

 1.  Bestuursverkiezing

    Aad Benschop -ledenadministratie- is aftredend en herkiesbaar.

   

    Kandidaten kunnen zich tot 18 maart 2023 aanmelden bij de voorzitter.

 

Rooster van aftreden

Aad Benschop                         2023

Kees van den Bos                    2024

Ron Dijkshoorn                       2025

Aad van Bergenhenegouwen   2026

Ton van Lier                            2027

  

 1.  Pauze  

    Tijdens de pauze heeft u de gelegenheid om uw contributie te betalen aan

    de penningmeester.

 

 

 

 

 1.  Van het bestuur

    Graag bespreken we met u:

 • Vaststellen werkgebied leden Fondclub; dubbel lidmaatschap. Voorstel bestuur: gelijk aan afdeling 5; leden kunnen lid zijn van meerdere fondclubs.

Bestuursmededelingen:

 • De jaarlijkse fotomiddag met BBQ zal worden gehouden op woensdag 9 augustus 2023. De middag is alleen toegankelijk voor leden. (Eventuele partners betalen een  bijdrage van € 15)

 

 1. Rondvraag

 

 1.  Sluiting

 

Tot slot delen wij u mede er alle vertrouwen in te hebben dat u aanwezig zult zijn op deze vergadering, ook uw belangstelling, mening en stem telt!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de fondclub “ De Glazen Stad “,

 

Ron Dijkshoorn,

 

Secretaris

 

* Indien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is zal, conform

   Artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, de vergadering onmiddellijk worden gesloten en wordt

   een kwartier later (aanvang 20.15 uur) een tweede algemene vergadering uitgeroepen met

   behandeling van bovenstaande agenda.

 

p.s. Een half uur voor de vergadering liggen het jaarverslag van de secretaris, het financieel    

      verslag 2020-2021 incl. de toelichting hierop en de begroting 2022 ter inzage.

 

Routebeschrijving:

Vanuit richting Rotterdam: A20 en bij Westerlee N 213 tot aan de afslag Poeldijk, linksaf richting Monster, na 150 meter rotonde ¾ nemen en aan het eind van deze straat bevindt zich het clublokaal.

 

Vanuit richting Den Haag: de N 211 nemen richting Poeldijk tot aan de afslag Poeldijk, rechtsaf richting Monster en na 150 meter rotonde ¾ nemen en in de 1e bocht naar rechts bevindt zich links het clublokaal.