Nieuws

Notulen ALV 2022

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 15 maart 2022 in het clubgebouw van PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de vergadering om deze     vervolgens weer te sluiten aangezien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde    leden aanwezig is en zal, conform artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, een kwartier     later een tweede Algemene Ledenvergadering geopend worden. Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom en wenst een ieder een goede vergadering. De opkomst is met 18 personen (te) laag. Corona zal hier echter ongetwijfeld nog een rol in spelen.

 

 1.  Mededelingen

A. Afmeldingen

        8 personen hebben de moeite genomen zich af te melden.

       B. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11 maart 2020.

       Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 

 1.  Jaarverslag (2020-2021) van de secretaris

Door Corona is er in 2021 geen ledenvergadering gehouden, zodat het jaarverslag 2      jaren omvat. De secretaris leest het verslag voor en hierna worden deze door de     ledenvergadering goedgekeurd.

 

 1.  Financieel verslag 2020-2021
 1. Toelichting door de penningmeester

De cijfers worden door de penningmeester toegelicht en leiden niet tot verdere vragen.

 1.  Verslag kascommissie

De kascommissie werd gevormd door Wil Vollebregt en Aad Zwinkels. Door ziekte van Wil heeft Aad de controle alleen verricht. Hij heeft de boeken gecontroleerd en alles in orde bevonden. Hij stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen.

 1.  Goedkeuring door de ledenvergadering

Onder applaus wordt er goedkeuring gegeven aan het financiële beleid.

 1.  Begroting 2022

Deze wordt door Ton toegelicht en akkoord bevonden.

 

 1.  Benoeming kascommissie 2022

Wil Vollebregt is aftredend.  Corine Boekestein wordt in zijn plaats benoemd (met Barend de Koning als reserve), zodat de commissie bestaat uit Aad Zwinkels en Corine        Boekestein.

 

 1.  Bestuursverkiezing

Conform het rooster van aftreden was aftredend in 2021 Aad van Bergenhenegouwen en in 2022 Ton van Lier. Er zijn geen tegenkandidaten. Beiden worden herkozen. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Aad Benschop                           2023

Kees van den Bos                      2024

Ron Dijkshoorn                         2025

Aad van Bergenhenegouwen    2026

Ton van Lier                             2027

 

 

 1.  Pauze

 

 1.  Van het bestuur
 • Hans Heijmans heeft te kennen gegeven zijn fotowerkzaamheden neer te leggen. Hans wordt bedankt voor de vele jaren dat hij de foto’s van de duiven op een voortreffelijke wijze heeft gemaakt.
 • De jaarlijkse fotomiddag met BBQ zal worden gehouden op 10 augustus 2022. De middag is alleen toegankelijk voor leden. (Eventuele partners betalen een  bijdrage van € 15)

Bestuursvoorstellen

 • Afschaffen Keizerkampioenschap (Kampioen NPO- en ZLU-vluchten). Voorstel wordt aangenomen.
 • Instellen Keizerkampioenschap NPO-vluchten (punten aangetoond en onaangetoond bij elkaar) en Keizerkampioenschap ZLU-vluchten (punten aangetoond en onaangetoond bij elkaar). Voorstel wordt aangenomen.
 • Het zogenoemde “muurkasje” wordt uitgereikt aan nationale overwinnaars (dus geen sectioroverwinningen). Voorstel wordt aangenomen.
 • Verhoging contributie m.i.v. 2023. Contributie per lid verhogen naar € 35 (was € 30). Geen korting voor combinaties. Jeugdleden tot 18 jaar (per 1 januari van het jaar): gratis. Voorstel wordt aangenomen.
 • Besluiten welke vluchten tellen voor de diverse kampioenschappen. Alle (marathon-)vluchten die op het reguliere programma van afdeling 5 staan tellen in de Fondclub.

 

 1. Rondvraag

Aad Bransen stelt aan de orde wie lid van de Fondclub mag zijn. Is er duidelijkheid over de het werkgebied, mag je lid zijn van meer dan één fondclub, is het gekoppeld aan een verenigingsnummer? De discussie leidt niet tot duidelijkheid. Afgesproken wordt het op de volgende vergadering te agenderen. Het bestuur zal met een voorstel komen.

 

10 Sluiting

     Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter alle aanwezigen en wenst hen een

     goede thuisreis en een goed seizoen toe.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de fondclub “ De Glazen Stad “,

 

Ron Dijkshoorn,

 

Secretaris