Nieuws

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 21 maart 2023 in het clubgebouw van PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de vergadering om deze     vervolgens weer te sluiten aangezien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde    leden aanwezig is en zal, conform artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, een kwartier     later een tweede Algemene Ledenvergadering geopend worden. Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom en wenst een ieder een goede vergadering. 20 leden zijn aanwezig en er zijn 8 afmeldingen ontvangen.

 

 1.  Mededelingen

A. Afmeldingen

        8 personen hebben de moeite genomen zich af te melden.

       B. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 maart 2022.

       Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 

 1.  Jaarverslag 2022 van de secretaris

De secretaris leest het verslag voor.

 

 1.  Financieel verslag 2022
 1. Toelichting door de penningmeester

De cijfers worden door de penningmeester toegelicht en leiden niet tot verdere vragen. De reserves lopen langzaam terug, maar zijn voor de komende jaren nog wel toereikend. Wel moet, gezien de alsmaar stijgende prijzen, worden nagedacht hoe op langere termijn de Fondclub gefinancieerd moet blijven.

 1.  Verslag kascommissie

De kascommissie werd gevormd door Aad Zwinkels en Corine Boekestein.

De kascommissie heeft alles in orde bevonden en stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen.

 1.  Goedkeuring door de ledenvergadering

Onder applaus wordt er goedkeuring gegeven aan het financiële beleid.

 1.  Begroting 2023

Deze wordt door Ton toegelicht en akkoord bevonden. Er wordt een tekort begroot van ongeveer € 1.400.

 

 1.  Benoeming kascommissie 2022

Aad Zwinkels is aftredend. Barend de Koning wordt tot nieuw commissielid benoemd. (met Wil Vollebregt als reserve), zodat de commissie bestaat uit Corine Boekestein en Barend de Koning.

 

 1.  Bestuursverkiezing

Conform het rooster van aftreden is Aad Benschop. Er zijn geen tegenkandidaten. Aad wordt herkozen. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Kees van den Bos                      2024

Ron Dijkshoorn                         2025

Aad van Bergenhenegouwen    2026

Ton van Lier                             2027

Aad Benschop                           2028

 

 

 1.  Pauze

 

 1.  Van het bestuur
 • Vaststellen werkgebied leden Fondclub; dubbel lidmaatschap. Voorstel bestuur: werkgebied gelijk aan afdeling 5; leden kunnen lid zijn van meerdere fondclubs. Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen.

Bestuursmededelingen:

 • De jaarlijkse fotomiddag met BBQ zal worden gehouden op woensdag 9 augustus 2023. De middag is alleen toegankelijk voor leden. (Eventuele partners betalen een  bijdrage van € 15)
 • Richard van den Bos heeft te kennen gegeven zijn foto-activiteiten neer te leggen. We moeten dus op zoek naar een nieuwe fotograaf. Barend de Koning stelt voor te informeren bij Henk Kuijlaars. Inmiddels heeft Henk aangegeven dit niet te gaan doen.

 

 1. Rondvraag

Kees van den Bos stelt voor weer 1 op 4 te gaan vliegen in laats van 1 op 3. Aangezien dit net geagendeerd is, kan dit niet in stemming worden gebracht. We blijven dus in 2023 gewoon 1 op 3 vliegen.

 

10 Sluiting

     Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter alle aanwezigen en wenst hen een

     goede thuisreis en een goed seizoen toe.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de fondclub “ De Glazen Stad “,

 

Ron Dijkshoorn,

 

Secretaris