Statuten
Onderstaand treft u informatie aan over de doelstellingen en het werkgebied van onze fondclub.

1e concept dd 8/2/1999 /2e concept dd 13/2/1999


Naam en zetel.
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Fondclub De Glazen Stad”. Zij is gevestigd in de gemeente Naaldwijk


Duur en verenigingsjaar
Artikel 2.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december


Doel

Artikel 3.
De vereniging stelt zich tot doel;
1. Het bevorderen en doen bevorderen van de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met postduiven in
de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht dit te bereiken onder meer door;
a. het uitvaardigen van reglementen en voorschriften
b. het treffen of doen treffen van organisatorische voorzieningen
c. het geven van voorlichting
d. andere wettelijke middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.


Leden

Artikel 4.
1. De vereniging kent leden en leden van verdienste
2. Aanmelding van een lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating.
3. Tegen weigering tot toelating staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.


Leden van verdienste

Artikel 5
Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Zij dragen de titel
lid van verdienste.


Einde lidmaatschap

Artikel 6
Het lidmaatschap van een lid eindigt;
1. a. door overlijden
b. door opzegging namens het lid
c. door opzegging namens het bestuur
2. a. opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris van de vereniging
voor 1 december.
b. bij tussentijdse opzegging is het lid gehouden de financiële verplichtingenvan het lopende verenigingsjaar
geheel te voldoen.
3. a. Opzegging namens het bestuur kan slechts geschieden;
- als het lid niet meer voldoet, aan de eisen van het lidmaatschap
- wanneer het lid zijn financiële verplichtingen aan de vereniging niet nakomt
- wanneer redelijker wijze van de vereniging niet meer gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
b. Tegen opzegging door het bestuur staat beroep open bij de algemene ledenvergadering van de vereniging.


Einde lidmaatschap van verdienste.

Artikel 7
1. Het zijn van lid van verdienste eindigt;
a. door overlijden.
b. Door opzegging namens het lid van verdienste.
c. Door opzegging namens het bestuur.

Geldmiddelen

Artikel 8
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit;
a. jaarlijkse contributie door de leden.
b. Batige saldi verkregen door vanwege de vereniging georganiseerde evenementen.
c. Door het verkrijgen van schenkingen
d. Andere wettelijke middelen.
2. De leden betalen jaarlijks een contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering
2. Het bestuur beheert het vermogen, voert de financiële administratie en brengt binnen drie maanden na
afloop
van ieder verenigingsjaar het financieel jaarverslag uit. Dit bevat tenminste een balans en een staat van
baten en lasten over het afgelopen boekjaar en een begroting voor het komende boekjaar, en legt deze ter
goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.


Het bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur van de vereniging is opgedragen aan tenminste 5 en ten hoogste 7 personen. Het aantal
bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering en betreft een oneven aantal.
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Zij worden in functie gekozen.
3. Het bestuur wijst uit haar midden een tweede voorzitter, een tweede secretaris en een tweede
penningmeester aan.
4. Indien het aantal bestuursleden beneden 5 is gedaald is dat bestuur slechts bevoegd de lopende zaken af te
handelen. In dat geval roept het bestuur binnen twee maanden een algemene vergadering bijeen waarin de
vacatures wordt voorzien.


Benoeming bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur van de vereniging wordt benoemd voor een periode van drie jaar door de algemene
ledenvergadering op voordracht van tenminste 5 leden of het bestuur. Het rooster van aftreden wordt
geregeld bij huishoudelijk reglement Bij tussentijdse benoeming in een vacature neemt het nieuw
benoemde bestuurslid de plaats in van zijn voorganger.
2. Bij stemmingen over benoeming en/of ontslag van leden van het bestuur worden besluiten genomen met
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.


Taken en bevoegdheden van het bestuur
Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak uit te laten
voeren door commissies, waarvan leden worden benoemd door de algemene ledenvergadering of het
bestuur.
3. De in dit artikel genoemde taken en bevoegdheden van het bestuur worden nader geregeld in het
huishoudelijk reglement.


Vertegenwoordiging
Artikel 12
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee leden gezamenlijk van
het dagelijks bestuur.


Bevoegdheid algemene vergadering
Artikel 13
Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door of met de statuten aan het bestuur
zijn opgedragen.


Jaarvergadering
Artikel 14
1. De jaarvergadering heeft plaats binnen drie maanden na het einde van het verenigingsjaar. In de
jaarvergadering komen ondermeer aan de orde
- het jaarverslag
- het financieel verslag van de penningmeester
- verslag van de kascommissie
- dechargeverlening aan het bestuur
- bestuursverkiezing
- voorstellen van het bestuur of leden
2. De oproeping geschiedt door de secretaris namens het bestuur door middel van een convocatie aan alle
leden.
3. De oproeptermijn en de termijn tot indienen van de voorstellenen en tot het stellen van kandidaten wordt
geregeld bij huishoudelijk reglement
Buitengewone algemene vergadering
1. Een buitengewone algemene vergadering wordt belegd,
a. als een meerderheid van het bestuur dit nodig acht.
b. Op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd tot het uitbrengen van een tiende deel
van de stemmen.
2. Een vergadering bedoeld in het vorige lid wordt binnen twee weken na de ontvangst van een daartoe
strekkend verzoek door het bestuur uitgeschreven. Bij in gebreke blijven daarvan zijn de verzoekers
bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering
bijeenroept.
Stemmingen
Artikel 15
1. De algemene ledenvergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien tenminste de helft van de
leden ter vergadering aanwezig is.
2. Indien niet het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aantal leden aanwezig is wordt tenminste een week
of ten hoogste twee weken daarna een tweede algemene ledenvergadering bijeengeroepen, die ongeacht het
aantal aanwezige leden, bevoegd is besluiten te nemen over voor de vorige algemene ledenvergadering
geagendeerde onderwerpen.
3. Het stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
4. Besluiten worden genomen met meerderheid der geldige uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze
statuten anders bepaald.
5. De stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over zaken wordt hoofdelijk gestemd, of door middel
van handopsteken, tenzij de voorzitter of de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht.
6. Benoeming bij acclamatie is mogelijk.
7. Indien schriftelijke stemming verlangd is, benoemd de voorzitter een stembureau van drie personen, het
stembureau telt de stembiljetten, opent ze, stelt de geldigheid vast en maakt de uitslag van de stemming
bekent.
8. Ongeldig zijn stembiljetten, die:
a. wel zijn uitgereikt maar niet zijn ingeleverd.
b. Zijn ondertekend.
c. Onleesbaar zijn
d. Een persoon niet duidelijk aanwijst
e. De naam van een persoon bevatte die niet verkiesbaar is.
f. Voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten
g. Op een andere wijze zijn beschreven dan door de voorzitter is bepaald.
9. a. Indien bij een schriftelijke stemming meer dan de helft van de stemmen niet geldig is uitgebracht
wordt de totale stemming als ongeldig beschouwd.
b. Indien bij een stemming over personen bij een eerste stemming niemand de meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt een herstemming plaats over de twee personen, waarvan
een de meeste en de ander de op één na meeste stemmen op zich hebben verkregen. Staken de stemmen
na deze stemming dan beslist het lot.
10. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht.
Staken de stemmen na de herstemming nog dan geldt het voorstel als verworpen.
11. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat in de algemene ledenvergadering een besluit genomen is, is
beslissend.


Kascommissie
Artikel 16
1. De controle van het geldelijk beheer en de financiële administratie van de vereniging en onder haar
verantwoordelijkheid functionerende commissies wordt opgedragen aan de kascommissie.
2. Deze bestaat uit twee leden. Leden van de kascommissie worden benoemd door de algemene
ledenvergadering voor de tijd van twee jaar. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Afgetreden
leden zijn gedurende een jaar niet herkiesbaar.
3. Het bestuur verschaft aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen en vertoont haar
desgewenst de kas en de waarden van de vereniging en geeft inzage in de boeken en bescheiden.


Reglementen
Artikel 17
1. De algemene vergadering stelt het huishoudelijk reglement vast.
2. Het in dit eerste lid van dit artikel genoemde reglement is bindend voor de leden.


Wijziging Statuten
Artikel 18
1. Wijzigingen van deze statuten kunnen slechts worden behandeld in een vergadering, waartoe tenminste
veertien dagen tevoren is opgeroepen en waarbij in de oproeping is medegedeeld, dat wijziging van de
statuten wordt voorgesteld.
2. Het voorstel van de wijziging wordt woordelijk bij de agenda gevoegd.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts genomen worden met twee/ derde van de leden die
aanwezig zijn.
4. De wijziging van de statuten treedt in werking zodra de wijziging notarieel verleden is.


Ontbinding vereniging
Artikel 19
1. Onder ontbinding wordt verstaan het opheffen van de vereniging.
2. Alleen een speciale daartoe bijeen geroepen algemene ledenvergadering kan besluiten tot ontbinden van de
vereniging.
3. Ontbinding kan niet plaats vinden indien 15 of meer leden de instandhouding van de vereniging wensen.
4. a. De algemene vergadering beslist welke bestemming zal worden gegeven aan het na de liquidatie
resterende vermogen.
b. Indien na het besluit tot ontbinding een jaar is verstreken zonder dat de algemene ledenvergadering van
dit vermogen een besluit heeft genomen, vervalt het voordelig saldo, naar rato van het aantal leden aan
de leden van de vereniging


Slotartikel
Artikel 20
In alle gevallen, waarin niet is voorzien bij deze statuten, reglementen of de wet, beslist het bestuur van de
vereniging.